Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni anayasası kabul edildi

20/04/1924

1924 yılı itibariyle Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş ve mevcut yasalar çerçevesinde devlet düzeni tesis edilmişti. Fakat olağanüstü koşulların ürünü olan 1921 Anayasası, yeni devlet ve toplum hayatına yön vermek için eksik ve yetersizdi. Üstelik Osmanlı zamanında yapılmış olan 1876 Kanun-ı Esasi’sinin bazı hükümleri halen geçerliliğini koruyordu. Bu sakıncanın da bir an önce ortadan kaldırılması için yeni bir anayasaya ihtiyaç vardı. 1924 Anayasası bu ihtiyaçlardan doğdu. Yeni anayasanın, millet egemenliğine ve meclis üstünlüğüne dayalı, aynı zamanda güçlü bir devlet düzenini sağlayıcı nitelikte olması isteniyordu. Bu çerçevede hazırlanan yeni anayasa metni TBMM’nin 20 Nisan 1924 tarihli toplantısında kabul edildi. Anayasa, altı bölüm altında toplanmış 105 maddeden oluşuyordu. 1924 Anayasası’nın ilk bölümünde devletin temel nitelikleri sıralanıyordu. İkinci bölüm yasama görevini ayrıntılandırıyor; üçüncü bölüm yürütme göreviyle ilgili ilkeleri düzenliyor; dördüncü bölüm yargı erkini tanımlıyor; beşinci bölüm yurttaşların kamusal haklarını sıralıyor ve altıncı bölüm ise yönetim birimleri, idari örgüt ve maliyeye ilişkin düzenlemeleri içeriyordu. 1924 Anayasası’nın temel özelliklerinden biri, meclis hükümeti sistemi ile parlamenter rejim arasında, karma karakterli bir rejim tanımlamasıydı. Tüm eksikliklere rağmen 1924 Anayasası, o dönemin Türkiyesi için çok önemli bir atılım belgesiydi. Bu belge, zaman içinde yapılan değişikliklerle birlikte kesintisiz olarak 36 yıl yürürlükte kaldı ve Türkiye’nin en uzun ömürlü anayasası oldu.